35000 تومان

توضیحات

کنترلهای سامسونگ همه بجای هم کار میکند